Category Archives: Tu Phap

Thanh Tra – Tư pháp: nhánh quyền lực bèo nhất Việt Nam


Trong ba nhánh quyền lực ở Việt Nam thì nhánh tư pháp (Tòa án) là bèo nhất, ít thực quyền và ít bổng lộc. Trong Ban Thường vụ các cấp ủy ở địa phương hoặc Bộ Chính trị chưa thấy … Continue reading

Posted in Thanh Tra Tu Phap | Tagged | Leave a comment