Category Archives: Quyet dinh 254/QD-Ttg

Cơ chế mới xử lý tổ chức tín dụng yếu kém bằng góp vốn, mua cổ phần bắt buộc


16/09/2013 Tài chính Ngân hàng) – Để triển khai thực hiện Đề án tái cơ cấu hệ thống tổ chức tín dụng (TCTD) theo Quyết định 254/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, trên cơ sở các quy định của Luật các TCTD, Ngân hàng … Continue reading

Posted in NHNN, Quyet dinh 254/QD-Ttg, Quyet dinh 48, TCTD | Leave a comment