Category Archives: dbnd

03/07 Điều kiện cho hoạt động giám sát của HĐND


Advertisements

Posted in dbnd, HDND, Law makers, Monitoring, MTTQ, Politic | Leave a comment

03/07 Luật đi vào cuộc sống là mong đợi của người tiêu dùng


Posted in consumers, dbnd, Luat BVQL NTD, Politic, Tax Payers | Leave a comment

03/07 Mỗi ĐBQH đẹp sẽ hợp thành QH đẹp


Posted in dbnd, DBQH, QH Khoa 13, UBTVQH | Leave a comment

02/07 Diễn biến kinh tế có nhiều điểm sáng, người dân có niềm tin vào điều hành của nhà nước


Posted in bad debt, Banking System, chutich QH, dbnd, DBQH, dienbien KT-XH, Nguyen Duc Kien, Public Investment, QH Khoa 13, tinhhinh KT-XH, Truong thi Mai, UB vdXH, UBKT, UBTVQH | Leave a comment

01/07 Hội thảo Định hướng hoàn thiện cơ cấu tổ chức Chính phủ Khóa XIII


Posted in CP khoa 13, dbnd, hoanthien cocau CP, Nghi dinh 13, Nghi dinh 14, Politic, Restructuring | Leave a comment

01/07 Phân công thành viên Chính phủ chuẩn bị Kỳ họp thứ Nhất, QH Khóa XIII


Posted in baocao CP, dbnd, Government Reports, PM, QH Khoa 13, tinhhinh KT-XH, vanphong CP | Leave a comment

01/07 Đặt Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2012 trong tổng thể 5 năm của nhiệm kỳ QH Khóa XIII


Posted in dbnd, Law Building Program, Politic, Truong thi Mai, UB vdXH, UBTVQH | Leave a comment