Chống Cộng cực đoan là hề ngữ của Tuyên giáo Cộng sản — THÔNG TIN HAI CHIỀU


Le Nguyen – …Chúng ta cần vận dụng trí tuệ giải mã ba trở lực cốt lõi làm suy yếu sức mạnh đấu tranh: Một là phá vỡ bức màn che chắn của tuyên giáo bảo vệ thần tượng giả tạo Hồ Chí Minh; Hai là vạch trần sự thật về cái gọi là […]

via Chống Cộng cực đoan là hề ngữ của Tuyên giáo Cộng sản — THÔNG TIN HAI CHIỀU

Advertisements

About Uy Do

Banking System Analyst, former NTT data Global Marketing Dept Senior Analyst, Banking System Risk Specialist, HR Specialist
This entry was posted in anti Hanoi, anti-Hanoi. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s