Đoàn kết một lòng, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh


– Tổng bí thư nhấn mạnh trước Đại hội cần đoàn kết một lòng, quyết tâm xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, phát triển kinh tế nhanh và bền vững.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng hôm nay khai mạc trọng thể tại thủ đô Hà Nội.

Đại hội Đảng 12, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng
Ảnh: Phạm Hải

Bắt đầu từ 8h sáng, lễ khai mạc mở đầu bằng việc Trưởng đoàn thư ký Đại hội, Chánh văn phòng TƯ Đảng Trần Quốc Vượng công bố và giới thiệu danh sách Đoàn Chủ tịch, Thư ký Đại hội.

Đoàn Chủ tịch gồm 16 ủy viên Bộ Chính trị khóa 11 và bà Hà Thị Khiết, Bí thư TƯ Đảng, Trưởng Ban Dân vận TƯ. Chủ tịch Đoàn là Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Đoàn thư ký 5 người gồm ông Trần Quốc Vượng (Trưởng đoàn) và các ủy viên gồm bà Trương Thị Mai, Chủ nhiệm UB Các vấn đề xã hội QH, các ông Phạm Minh Chính, Phó trưởng Ban Tổ chức TƯ, Võ Văn Thưởng, Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM, và Thuận Hữu, Chủ tịch Hội Nhà báo VN.

Tiếp theo, ông Lê Hồng Anh, Thường trực Ban Bí thư phát biểu mở đầu Đại hội, nhấn mạnh các nội dung làm việc của Đại hội, trong đó có kiểm điểm sự lãnh đạo của BCH TƯ 11, đánh giá thi hành Điều lệ Đảng khóa 11, thực hiện Nghị quyết TƯ 4, bầu Ban chấp hành TƯ khóa 12.

“Trước nhiệm vụ trọng đại, vẻ vang mà toàn Đảng, toàn dân giao phó cho Đại hội, với tinh thần trách nhiệm cao trước Đảng, nhân dân, đất nước, Đại hội sẽ hoàn thành các nhiệm vụ được giao”, ông Lê Hồng Anh nói.

Thường trực Ban Bí thư cho biết dự Đại hội có mặt đầy đủ 1.510 ĐB đại diện cho hơn 4,5 triệu đảng viên toàn quốc.

Các đại biểu khách mời có các nguyên Tổng bí thư Đỗ Mười, Lê Khả Phiêu, Nông Đức Mạnh; các nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh, Trần Đức Lương, Nguyễn Minh Triết; nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải, nguyên Chủ tịch QH Nguyễn Văn An.

Đại hội Đảng 12, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng

Đại hội Đảng 12, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng

Lễ khai mạc Đại hội còn có sự tham dự của các ĐB là các mẹ VN anh hùng, nhân sĩ, trí thức, văn nghệ sĩ, chức sắc tôn giáo và đại diện thế hệ trẻ cả nước, cũng như các đại sứ, đại biện các nước tại Hà Nội.

Ông Lê Hồng Anh giới thiệu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng là người điều hành phiên khai mạc. Thủ tướng sau đó mời Chủ tịch nước Trương Tấn Sang lên đọc diễn văn khai mạc.

Chọn người tiêu biểu vào Ban chấp hành

Trong diễn văn khai mạc, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cho biết Đại hội 12 hôm nay được khai mạc trọng thể tại thủ đô Hà Nội, và chào mừng 1.510 ĐB là các đảng viên ưu tú, tiêu biểu cho trí tuệ, sự thống nhất ý chí và hành động, sức mạng đoàn kết của toàn Đảng, đại diện cho 4,5 triệu Đảng viên, về dự Đại hội.

Đại hội Đảng 12, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang. Ảnh: TTXVN

Chào mừng các ĐB khách mời, đánh giá cao các phong trào thi đua, Chủ tịch nước nhắc lại lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Đảng ta là một đảng cầm quyền, mỗi đảng viên, cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần kiệm, liêm chính, chí công, vô tư, giữ gìn Đảng ta thật sự trong sạch, xứng đáng là người lãnh đạo, người đầy tớ trung thành của nhân dân”.

Đại hội cũng tưởng nhớ, biết ơn sâu sắc các anh hùng liệt sĩ, đồng bào đồng chí đã cống hiến, lao động, chiến đấu ngoan cường và hy sinh anh dũng trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Chủ tịch nước nhấn mạnh thời điểm có ý nghĩa quan trọng của Đại hội 12: Ta đang thực hiện thắng lợi nhiều chủ trương, mục tiêu, nhiệm vụ của nghị quyết Đại hội 11, 30 năm Đổi mới, chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 2011-2020, 2 năm thực hiện Hiến pháp 2013…

Nhấn mạnh lại các nội dung làm việc của Đại hội, Chủ tịch nước cũng cho biết Đại hội sẽ bầu Ban chấp hành TƯ khóa 12: Gồm những đồng chí tiêu biểu về phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, năng lực lãnh đạo, bản lĩnh và trí tuệ, đáp ứng nhu cầu của tình hình mới của công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Chủ tịch nước nhắc lại ý nghĩa trọng đại của Đại hội 12: Định hướng, cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ XHCN, đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc Đổi mới, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, phấn đấu đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

“Đại hội 12 là Đại hội đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đổi mới, thể hiện bản lĩnh, ý chí kiên cường, và quyết tâm đi tới của cả dân tộc, vì một nước VN dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, vững bước đi lên CNXH”.

Chủ tịch nước tuyên bố khai mạc Đại hội 12 của Đảng.

Chỉnh đốn Đảng, đẩy lùi ‘tự diễn biến’

Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 11 về các văn kiện Đại hội 12 của Đảng do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trình bày tại phiên khai mạc Đại hội sang nay nhấn mạnh nội dung cốt lõi.

Đó là vững bước trên con đường đổi mới; phát triển nhanh, bền vững, phấn đấu sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại; bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa, xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng.

Đại hội Đảng 12, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng
Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: Phạm Hải

Báo cáo chỉ rõ năm năm tới, tình hình thế giới, khu vực sẽ còn nhiều diễn biến rất phức tạp, tác động trực tiếp đến nước ta, tạo ra cả thời cơ, thách thức.

Trong nước, bốn nguy cơ mà Đảng ta đã chỉ ra vẫn tồn tại, nhất là nguy cơ tụt hậu xa hơn về kinh tế so với các nước trong khu vực và trên thế giới; nguy cơ “diễn biến hòa bình” của thế lực thù địch nhằm chống phá nước ta; tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến,” “tự chuyển hóa” trong một bộ phận cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; sự tồn tại và những diễn biến phức tạp của tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí…

Để tận dụng, phát huy tốt nhất thời cơ, thuận lợi, vượt qua khó khăn, thách thức, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta cần đoàn kết một lòng, quyết tâm tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh.

Phát huy sức mạnh toàn dân tộc và dân chủ xã hội chủ nghĩa. Đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đối mới; phát triển kinh tế nhanh, bền vững, phấn đấu sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.

Kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa.

Giữ gìn hòa bình, ổn định, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế, nâng cao vị thế và uy tín của Việt Nam trong khu vực và trên thế giới…

Giữ vững môi trường hòa bình, ổn định

Báo cáo khẳng định mục tiêu trọng yếu của quốc phòng, an ninh là phát huy mạnh mẽ sức mạnh tổng hợp của toàn dân tộc, của cả hệ thống chính trị, tranh thủ tối đa sự đồng tình, ủng hộ của cộng đồng quốc tế, kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa; bảo vệ công cuộc đổi mới, sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Bảo vệ lợi ích quốc gia-dân tộc; bảo vệ nền văn hóa dân tộc; giữ vững môi trường hòa bình, ổn định chính trị, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội.

Báo cáo nhấn mạnh thực hiện thắng lợi đường lối đối ngoại và hội nhập quốc tế.

Bảo đảm lợi ích tối cao của quốc gia-dân tộc, trên cơ sở các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế, bình đẳng và cùng có lợi, thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển; đa dạng hóa, đa phương hóa trong quan hệ đối ngoại; chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; là bạn, là đối tác tin cậy và thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế…

Xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh

Về công tác xây dựng Đảng, báo cáo nhấn mạnh việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, góp phần cảnh tỉnh, cảnh báo, răn đe, từng bước ngăn chặn và đẩy lùi tiêu cực, suy thoái trong Đảng.

Đại hội Đảng 12, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng
Ảnh: Phạm Hải

Quá trình kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 và việc khắc phục, sửa chữa những hạn chế, khuyết điểm đã góp phần siết lại kỷ luật, kỷ cương trong Đảng, tạo được chuyển biến tích cực bước đầu trong việc ngăn chặn trên một số mặt tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong Đảng, khắc phục một số hạn chế, khuyết điểm trong công tác cán bộ và trong thực hiện các nguyên tắc tổ chức sinh hoạt Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách.

Nhiều cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp đã chú trọng nâng cao tinh thần trách nhiệm, năng lực lãnh đạo, chỉ đạo thực tiễn, đổi mới phong cách và lề lối làm việc; nghiêm khắc với mình hơn, giữ gìn đạo đức, lối sống; bước đầu tự sửa chữa khuyết điểm, tự điều chỉnh hành vi và các hoạt động trong công tác và trong cuộc sống của mình, của gia đình và người thân. Bước đầu kiềm chế, ngăn chặn tình trạng tham nhũng, lãng phí.

Nhiều vụ việc, vụ án tham nhũng đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp đã được phát hiện và tập trung chỉ đạo điều tra, xét xử nghiêm minh theo đúng quy định của pháp luật, được cán bộ, đảng viên và nhân dân hoan nghênh, đồng tình, ủng hộ.

Nhiều chủ trương, nguyên tắc, quan điểm, giải pháp lớn về công tác cán bộ được thể chế, cụ thể hóa bằng các quy chế, quy định, quy trình bảo đảm dân chủ, chặt chẽ hơn…

Báo cáo cũng chỉ rõ công tác xây dựng Đảng nói chung cũng bộc lộ nhiều hạn chế, khuyết điểm thể hiện trên các mặt, các nội dung, các khâu công tác, nổi bật là việc dự báo, hoạch định, lãnh đạo tổ chức thực hiện các nghị quyết, chính sách của Đảng, Nhà nước chưa kịp thời, đồng bộ, hiệu quả; năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của không ít tổ chức đảng còn thấp, có nơi mất sức chiến đấu; công tác quản lý, giáo dục, rèn luyện đảng viên ở một số nơi chưa được quan tâm thường xuyên; chất lượng sinh hoạt đảng, tính chiến đấu trong tự phê bình, phê bình còn yếu….

Chống tham nhũng

Báo cáo đề cập 6 nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong nhiệm kỳ Đại hội 12. Trong đó, nhiệm vụ hàng đầu là tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Bên cạnh đó xây dựng tổ chức bộ máy của toàn hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu.

Kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước.

Mở rộng và đưa vào chiều sâu các quan hệ đối ngoại; thực hiện hiệu quả hội nhập quốc tế trong điều kiện mới, tiếp tục nâng cao vị thế và uy tín của đất nước trên trường quốc tế.

Thu hút, phát huy mạnh mẽ mọi nguồn lực và sức sáng tạo của nhân dân. Chăm lo nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, giải quyết tốt những vấn đề bức thiết; tăng cường quản lý phát triển xã hội, bảo đảm an ninh xã hội, an ninh con người…

Xuân Linh – Chung Hoàng

 

http://vietnamnet.vn/vn/chinh-tri/285684/doan-ket-mot-long-xay-dung-dang-trong-sach-vung-manh.html

 

 

Advertisements

About Uy Do

Banking System Analyst, former NTT data Global Marketing Dept Senior Analyst, Banking System Risk Specialist, HR Specialist
This entry was posted in ?, Dai hoi 12, Dai hoi Dang, DCSVN, VN Politic and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s